Menu
Your Cart

Free shipping above €79 - Free delivery in Rotterdam and surroundings above €25

Animal Rights

WAAR WIJ VOOR STAAN

Animal Rights is een 100% dierenrechtenorganisatie. Voor ons telt: elk dier is een individu, met recht op leven en welzijn. Dieren hebben -net als mensen- een breed scala aan emoties en gevoelens.

Wij vinden dat het toebrengen van stress, angst en pijn bij dieren, het ontnemen van hun natuurlijke gedrag en het beëindigen van hun levens mens- en dieronwaardig is.


WAAR WIJ NAAR TOE WILLEN

Wij staan voor een harmonieuze, vreedzame en groene samenleving, waarbij de rechten en het welzijn van mensen en dieren gewaarborgd is.


STATUTEN

Animal Rights is een stichting in Nederland en een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) in België.

Animal Rights heeft ten doel:

het opkomen voor in gevangenschap levende dieren, waaronder landbouwhuisdieren en proefdieren; 

het opkomen voor in het wild levende dieren en de kwaliteit van hun natuurlijke habitat; dit alles in de ruimste zin van het woord; 

De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:

het naar buiten brengen van het leed van het dier via reportages en campagnes; 

het creëren van bewustzijn voor de rechten van het dier via vreedzame acties, de rechtsgang, petities en (sociale) media;

het toepassen van bestaande rechtsmiddelen en het verbeteren van de rechtspositie ter bescherming van het dier; 

het (doen) organiseren van evenementen, activiteiten en/of bijeenkomsten; 

zowel nationaal als internationaal – al datgene te doen of te laten – verrichten wat naar het oordeel van haar bestuur noodzakelijk, nuttig en/of gewenst is.


PRINCIPES

In de statuten staan de doelstellingen vermeld van Animal Rights. Naast deze doelstellingen hecht Animal Rights ook veel waarde aan de volgende punten:

Animal Rights heeft de vreedzame principes van Gandhi hoog in het vaandel staan: ‘Be the change that you wish to see in the world’. Animal Rights keurt dan ook elke vorm van geweld en intimidatie af en zal zich hiertegen uitspreken. 

Animal Rights is een mensvriendelijke en sociale organisatie, met respect voor onze mede- en tegenstanders. Onze merchandise is daar waar mogelijk fair trade en biologisch. 

Animal Rights spreekt zich uit tegen alle vormen van discriminatie van zowel mens als dier. 

Het bestuur, de directie en de teamleden van Animal Rights staan voor dierenrechten. Zij kiezen er dan ook voor om geen dieren te consumeren.

Animal Rights kiest voor samenwerking met en ondersteuning van andere dierenrechten en dierenwelzijnsorganisaties in binnen- en buitenland.

Het bestuur en alle medewerkers van Animal Rights onderschrijven deze principes en dragen deze uit. Vrijwilligers van Animal Rights wordt gevraagd om de principes te onderschrijven. Onder vrijwilligers verstaat Animal Rights mensen die zich structureel of incidenteel inzetten voor de doelstellingen en hierbij ook verantwoordelijkheid dragen.